STT Tên phụ kiện Hình dạng Hình ảnh
1 Thanh U nhôm (T50:38*53*38mm, T75:38*77*38,T100:38*102*38mm)
2 Thanh nhôm V38x38
3 Thanh nhôm V38x20
4 Thanh nhôm V38x75
5 Thanh nhôm C38x38x1.1mm không chân
6 Thanh nhôm L64x38 chân cong không đáy (R26mm)
7 Thanh nhôm U127x38x1.1mm 2 chân cong không đáy
8 Thanh nhôm U91x38x1.1mm 1 chân cong không đáy
9 Thanh nhôm C63x20 có chân (R50mm)
10 Thanh nhôm V25x25x0.8mm chân nẹp thanh C
11 Thanh nhôm V35x35 chân nẹp thanh C
12 Thanh nhôm U139x45 hai chân cong không đáy(R50mm)
13 Thanh nhôm L69x45x1.0mm một chân cong không đáy (R50mm)

Keywords: , ,